Oplysninger vedr. beskyttelse af persondata

Databeskyttelsesforordningen pålægger os at give dig underretning om vores behandling af personoplysninger.

Bemærk, at hvis vores kontakt med dig skyldes enten din tilknytning til en virksomhed, der er klient hos os, eller at vi i en sag har kommunikeret med dig i din egenskab af ansat hos/repræsentant for en virksomhed, som vi f.eks. har en sag mod, er de personoplysninger, vi har om dig normalt begrænset til helt sædvanlige kontaktoplysninger og ikke mere.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

  1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter duos?
  2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dinepersonoplysninger
  3. ​Kategorier afpersonoplysninger
  4. ​Modtagere eller kategorier afmodtagere
  5. Hvor dine personoplysninger stammerfra
  6. Opbevaring af dinepersonoplysninger
  7. Dine rettigheder
  8. Klage tilDatatilsynet​

Nedenfor finder du en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig​

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter duos?

Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Cvr. nr. 15 27 97 02

Telefon: 45 16 15 17

E-mail: adv@tyndeskov-ulrich.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dinepersonoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i udøvelsen af vores advokatvirksomhed, dvs. sagsbehandling, herunder kommunikation mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelseslovens §§5, 6, 7, 8 og 11.

3. Kategorier afpersonoplysninger

Vi behandler som altovervejende hovedregel kun almindelige personoplysninger om dig, herunder navnlig sædvanlige kontaktoplysninger mv.

I tilfælde, hvor vi behandler cpr. nr. er det udelukkende fordi vi har pligt dertil (f.eks. iht. hvidvaskningslovgivningen), eller fordi dit cpr. nr. er nødvendigt for at vi kan foretage en indberetning til en offentlig myndighed, eller lignende situationer, hvor behandlingen af cpr. nr. er nødvendig pga. advokatopdraget.

Vi giver dig særskilt meddelelse, såfremt vi behandler følsomme personoplysninger.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til klienter, modparter, disses advokater, herunder i retssager. Dertil kommer domstolene og myndigheder, f.eks. Virk.dk. Derudover kan dine personoplysninger blive overladt til eksterne databehandlere, som f.eks. vores leverandør af back-up.

5. Hvor dine personoplysninger stammerfra

Vi modtager personoplysninger fra egne klienter, modparter, disses advokater, myndigheder, offentlige registre m.fl.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som dine personoplysninger i 5 år fra, at en sag er arkiveret.

Dog gemmer vi sædvanlige kontaktoplysninger i vores e-mailprogrammer uden tidsbegrænsning. Ligeledes gemmer vi efter eget skøn væsentlige dokumenter uden tidsbegrænsning.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk