Retspraksis – aktuelle domme i graveskadesager

På denne side offentliggør vi løbende ny retspraksis i sager om erstatning i anledning af ledningsbeskadigelser, som vi har været involveret i.​

2024

Dom – Østre Landsret 14.5.2024

Sagen angik en graveskade på en fiberledning, opstået i forbindelse reparation af en utæt vandledning. Der var hentet ledningsoplysninger. Fiberledningen lå lige under asfalten.

Dom – Retten i Nykøbing Falster 14.3.2024

Sagen angik 9 graveskader på fiberstikledninger. Graveaktøren havde indhentet ledningsoplysninger, men havde ikke gjort noget for at lokalisere fiberstikledningernes præcise placering og havde heller ikke anmodet om påvisning.

Dom – Retten i Herning 28.2.2024

Sagen angik en graveskade på en fiberledning, der var etableret ved underboring. Efter graveaktørens forklaring havde en medarbejder fra ledningsejeren oplyst, at fiberledningen ikke ville udgøre et problem for graveaktørens maskingravning.

2023

Tilkendegivelse – Retten Sønderborg 6.12.2023

Sagen angik ansvar i forbindelse med overgravning af fiberledning. Graveaktøren havde indhentet ledningsoplysninger før LER 2. Retten tilkendegav,at ledningsejere skal udlevere ledningsoplysninger, som har et indhold og enkvalitet, så de er umiddelbart anvendelige, og at ledningsejeren havde opfyldtdenne forpligtelse.

Dom – Retten i Odense 28.11.2023

Sagen angik ansvar i forbindelse med nedramning af funderingspæle til en cykelsti, hvorunder et fiberkabel blev beskadiget.​

Retten fandt, at graveaktøren, der tilsyneladende ikke havde brugt de indhentede ledningsoplysninger til noget, havde handlet ansvarspådragende. 

​Dom – Retten i Glostrup 26.5.2023

Sagen angik anlæggelsen af et sugespidsanlæg til grundvandssænkning, hvor graveaktøren ramte en ledningsejers fiberkabel under nedramningen af sugespidserne. Retten fandt, at graveaktøren havde handlet ansvarspådragende overfor ledningsejeren.

Dom – Retten i Holstebro den 19.1.2023

En graveaktør skulle foretage afgravning af sand langs rabatten på en landevej. Under arbejdet blev en fiberledning, der var nedgravet langs vejen, overgravet. 

Skaden skete, mens graveaktøren benyttede en stor gummiged med påmonterede gafler.

Dom – Østre Landsret 11.1.2023

Sagen angik en graveaktør, der for en ledningsejer skulle anlægge en fiberledning. Ledningsejeren havde i forvejen en fiberledning placeret parallelt med det trace, som graveaktøren nu skulle etablere. På et sted, hvor fiberledningen krydsede over en udkørsel fra et supermarked, skulle der foretages styret underboring.

2022

Dom – Østre Landsret 12.5.2022

Landsretten fandt, at en graveaktør havde udvist en betydelig grad af uagtsomhed i forbindelse med en graveskade, og graveaktøren blev således kendt erstatningsansvarlig i begge instanser. 

2021

Dom – Østre Landsret 15.9.2021

Dommer stadfæster Retten i Svendborgs dom af 19.12.2017. Sagen angik et asfaltskærearbejde, hvor nogle kommunikationsledninger blev skåret over på tværs.

Tilkendegivelse - Retten i Herning 9.2.2021

Skade på fiberkabel påført ved maskingravning med stor gravemaskine. Graveaktøren havde ikke søgt ledningsoplysninger og havde heller ikke benyttet håndmand. Retten tilkendegav, at ledningsejeren ikke havde udvist egen skyld som følge af, at ledningen lå i en bue.

2019-2020​

Dom – Retten i Sønderborg 02.10.2020

Sagen angik erstatningsansvar på påkørsel af et ledningsskab i forbindelse med en entreprenørs rabatslåning med traktor påmonteret et klippehoved. Rabatslåningen blev udført iht. aftale med en kommune.​

Dom – Retten i Glostrup 22.09.2020

Sagen angik et renoveringsprojekt på en større plads i København, hvor entreprenøren bl.a. skulle fjerne eksisterende belægning. Der var søgt ledningsoplysninger og afholdt ledningsejermøde. Der var ligeledes foretaget prøvehåndgravninger et stykke fra det senere skadested. 

Dom – Retten i Holstebro 27.01.2020

En entreprenør nedgravede fiberrør i et trace, hvor en ledningsejer i forvejen havde rør med fiberkabel placeret. 

På et sted, hvor ledningsejerens trace skiftede retning over en vej, overgravede entreprenøren ledningsejerens rør og kabel.

Dom – Retten i Esbjerg 17.4.2020

Graveaktør blev ansvarlig for ledningsbeskadigelse, der skete under et arbejde vedr. udvidelse/ombygning af et vejkryds. Den skadelidte ledningsejer skulle sammen med andre ledningsejere sideflytte deres ledninger.

​​

Kendelse – Retten i Sønderborg 11.11.2019

En entreprenør, der havde overgravet en fiberledning, blev sagsøgt i anledning af ledningsejerens erstatningskrav. Entreprenøren forsøgte at få sagen afvist, idet man gjorde gældende, at ledningsejerens sagsfremstilling i stævningen indeholdt en utilstrækkelig fremstilling af sagens faktiske og retlige omstændigheder.

Dom – Retten i Sønderborg 20.01.2020

Brug af gribeklo monteret på en gravemaskine til optagning af kantsten havde karakter af gravearbejde. Entreprenøren var erstatningsansvarlig for beskadigelse af fiberkabel i forbindelse med optagningen, idet kablet hang fast i betonen i bunden af kantstenen og derved blev overrevet.

 

Dom - Højesteret 4.9.2019

Højesteretsdommen fastslår som ny praksis, at en hovedentreprenør hæfter for sin underentreprenørs culpøse adfærd i forbindelse med udførelse af en styret underboring. Det vil sige, at selvom hovedentreprenøren ikke har handlet ansvarspådragende, så ifalder denne et hæftelsesansvar.

Dom – Retten i Lyngby 29.04.2019​

Entreprenør, som gravede med en 30 tons tung gravemaskine uden brug af håndmand, fandtes erstatningsansvarlig for beskadigelse af fiberkabel, som var etableret ved skydning gennem en jordvold, som entreprenøren skulle fjerne. 

Kendelse – Østre Landsret 12.06.2019

Retten fandt, at en foreslået skønsmand var inhabil som følge af, at han var ansat som afdelingsingeniør i et entreprenørfirma, som ledningsejeren havde en anden verserende tvist imod. 

2018​

Dom – Retten i Næstved 07.12.2018

En skadelidt ledningsejer L1 havde anlagt sag mod både en anden ledningsejer L2 og mod en graveaktør for beskadigelser af L1’s afløbsledninger. Beskadigelserne skyldtes gennemskydninger af L1’s afløbsledninger i forbindelse med L2’s anlæggelse af fiberstikledninger

Dom – Østre Landsret 1.5.2018

Landsretten statuerede, at graveaktøren var erstatningsansvarlig for beskadigelse af en fiberledning. Sagen angik et anlægsprojekt, hvor graveaktøren havde benyttet stor gravemaskine til at fjerne en jordvold.

Dom – Vestre Landsret 30.10.2018

Sagen angik beskadigelse af en fiberledning i forbindelse med en underboring. Byretten frifandt oprindeligt graveaktøren, idet retten fandt, at graveaktøren havde efterlevet alle relevante forskrifter, uanset at man ramte ledningen, som iht.

Kendelse – Retten i Lyngby 19.11.2018

Retten fandt, at der forelå omstændigheder, som var egnede til at rejse tvivl om den foreslåede skønsmands fuldstændige upartiskhed, hvorfor ledningsejerens indvendinger mod udpegningen af denne blev taget til følge.

Dom – Københavns Byret 2.3.2018

Sagen angik beskadigelser af elleve fiberkabler på Lillebæltsbroen i forbindelse med en brand forårsaget af en trafikulykke.

Dom - Retten i Roskilde 8.1.2018​​

Sagen angik en underboring, hvorunder en kabelbrønd med fiberledninger blev beskadiget. Brønden fremgik af ledningsoplysningerne, men var ikke synlig i jordoverfladen (skjult brønd).​

​2017

Dom – Retten i Svendborg 19.12.2017

Stadfæstet af Østre Landsret 15.9.2021 – se ovenfor.

Under et asfaltskærearbejde blev nogle kommunikations-ledninger skåret over på tværs. Ledningerne lå 21 cm under asfalten, målt til overkant af ledningerne

Dom – Retten i Holbæk 11.10.2017

Graveaktør foretog planering forud for belægningsarbejde. Til arbejdet anvendtes en meget stor gravemaskine. Graveaktøren beskadigede nogle kommunikationsledninger, der lå i et stort trace med mange ledninger.

Dom - Retten i Glostrup den 21.2.2017

Ved dommen blev en graveaktør kendt erstatningspligtig overfor en ledningsejer i forbindelse med en overskæring af et kabel under et spunsarbejde.

Forlig. Retten i Svendborg den 13.1.2017

En graveaktør havde beskadiget et kabel under maskingravning. Graveaktøren havde søgt i LER inden arbejdets påbegyndelse. Graveaktøren, der havde ført bevis for at have foretaget to prøvegravninger

​2015-2016

Østre Landsrets dom af 18.8.2016, 19. afdeling, B-1849-15

Entreprenør beskadigede ledningsejers kabel i forbindelse med udførelse af en styret underboring i et område med mange ledninger. Landsretten stadfæstede Retten på Frederiksbergs dom af 15.7.2015, jfr.

Østre Landsrets dom af 29.4.2016

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom og frifandt graveaktøren i en sag, hvor en ledning lå mere end 2 meter fra det i ledningsoplysningen angivne sted. Iht. ledningsoplysningens betingelser skulle ledningsplaceringen højst afvige 50 cm.

Østre Landsrets dom af 4.11.2015

Den 9.10.2014 afsagde Retten i Svendborg en dom (BS R4-900/2013) der gik imod ledningsejerne. Dommen fastslår, ud fra en bevismæssig vurdering, at ledningsejerne ikke havde bevist, at nogle kabler var blevet lokaliseret

Østre Landsrets kendelse af 2.9.2015 (19. afd., B-1949-15)

Der må ikke stilles juridiske spørgsmål til en skønsmand:

Selvom den nye retsplejelov lægger op til, at parterne kan stille spørgsmål, uden at den anden part skal godkende disse

Retten i Esbjergs dom af 14.4.2015

En entreprenør skulle nedlægge ledninger i tæt bymæssig bebyggelse. Til at opskære asfalten rekvireredes en underentreprenør. Entreprenøren anviste, hvor underentreprenøren skulle skære.

Østre Landsrets tilkendegivelse af 3.3.2015

Entreprenør overgravede ledning, som lå i et trace, hvor også andre ledningsejere havde registreret ledninger. Retten i Glostrup nåede i dom af 10.2.2014 frem til, at entreprenøren skulle respektere hele tracéet

​2011-2014

Retten i Glostrups dom af 13.10.2014

Sagen drejede sig om en beskadigelse af et fiberkabel i forbindelse med en styret underboring. Iht. ledningsoplysningerne havde to ledningsejere kabler i tracéet, herunder den ledningsejer

Vestre Landsrets dom af 8.1.2014 (U.2014.1252V, TBB2014.295)

Entreprenør havde overgravet ledning i forbindelse med styret underboring, som var sket på baggrund af fejlbehæftede ledningsoplysninger med landinspektørtegning, hvor dybdeangivelser var spejlvendt.

Østre Landsrets dom af 15.11.2013

Ledning var beskadiget efter håndgravning, som blev udført i februar kl. 7.00 uden anden belysning end vejbelysning. Graveaktøren, der ikke havde indhentet ledningsoplysninger, bestred at være skadevolder.

Retten i Sønderborgs dom af 14.12.2012

Entreprenør tog bekræftende til genmæle i en sag om underboring. Entreprenøren havde ikke udarbejdet boreplan, foretaget prøvegravning eller kontaktet ledningsejeren inden underboringens iværksættelse.

Retten i Næstveds dom af 19.9.2012

Kommune, der beskadigede ledning under oprensning af grøfter med grøfterenser, havde ikke indhentet ledningsoplysninger eller truffet andre foranstaltninger for at undgå skade på ledninger. Kommunen blev erstatningsansvarlig overfor ledningsejeren.

Retten i Sønderborgs tilkendegivelse af 30.3.2012

Underentreprenør blev erstatningsansvarlig i sag, hvor gravearbejde med maskine blev udført med ansat hos hovedentreprenøren som "håndmand". Hovedentreprenøren havde indhentet ledningsoplysninger

Retten i Sønderborgs kendelse af 20.10.2011

Forligsforhandlinger mellem ledningsejer og skadevolders forsikringsselskab suspenderede forældelsesfristen iht. forældelseslovens §21, stk. 2.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk