Dom – Retten i Glostrup 26.5.2023

Sagen angik anlæggelsen af et sugespidsanlæg til grundvandssænkning, hvor graveaktøren ramte en ledningsejers fiberkabel under nedramningen af sugespidserne. Retten fandt, at graveaktøren havde handlet ansvarspådragende overfor ledningsejeren. Bygherren fungerede selv som hovedentreprenør og havde indhentet ledningsoplysninger, som blev sendt til graveaktøren. 

Graveaktøren havde dog ikke modtaget de digitale filer med ledningsoplysningerne. Retten fandt, at det var graveaktørens ansvar at fremskaffe de nødvendige ledningsoplysninger, hvorfor de manglende digitale filer var graveaktørens eget ansvar. 

Ledningsejerens trace var frigravet ca. 50 meter fra skadestedet, men ved skadestedet var placeringen af traceet ikke kontrolleret af graveaktøren. Retten fandt, at graveaktøren derfor ikke havde udvist den fornødne forsigtighed og agtpågivenhed. I øvrigt fandt retten det ikke bevist, at der var fejl i ledningsoplysningerne. 

Endelig fandt retten, at graveaktøren havde ageret som selvstændigt virkende tredjemand, og at arbejdsgiveransvaret for graveaktørens mandskab derfor ikke påhvilede bygherren/hovedentreprenøren, som frifandtes for graveaktørens friholdelsespåstand.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk