Dom - Retten i Næstved 7.12.2018

​En skadelidt ledningsejer L1 havde anlagt sag mod både en anden ledningsejer L2 og mod en graveaktør for beskadigelser af L1’s afløbsledninger. Beskadigelserne skyldtes gennemskydninger af L1’s afløbsledninger i forbindelse med L2’s anlæggelse af fiberstikledninger i 2008, hvor graveaktøren var L2’s entreprenør. Gennemskydningerne var sket ved underboring. Retten fandt, at sagen skulle afgøres efter reglerne om culpaansvar udenfor kontrakt, samt at L2 ikke som hvervgiver havde handlet ansvarspådragende eller i øvrigt kunne pålægges hæftelsesansvar, hvorfor L2 blev frifundet over L1. Retten fandt det bevist med fornøden sikkerhed, at graveaktøren (eller denne underentreprenør) var skadevolder og direkte ansvarlig. Uanset disse omstændigheder, blev L2 pålagt at betale erstatning til L1 pga. rettens fortolkning af en mellem L2 og graveaktøren indgået ”tillægsaftale” omfattende mangelfuldt arbejde mv.

Efter landsrettens tilkendegivelse vedr. "tillægsaftalen" blev sagen forligt iht. byrettens dom.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk