Dom - Retten i Glostrup 3.3.2021 (anket af graveaktøren)

Skade på to ledningsejeres fiberkabler påført ved maskingravning med stor gravemaskine. Skaden skete ved krydsning af ledningstraceet. Ledningstraceet fremgik af projektmaterialet fra bygherren og af ledningsoplysninger indhentet via graveforespørgsel i LER. Det forelå ikke oplysninger om, at graveaktøren havde lokaliseret ledningerne.

Den ene ledningsejer havde ikke selv afgivet ledningsoplysninger, idet ledningen lå i et rør tilhørende en anden ledningsejer (og sidstnævnte havde afgivet ledningsoplysninger). Dette var uden betydning for ansvaret i forhold til den ene ledningsejer, idet graveaktøren burde have tilrettelagt arbejdet med skærpet agtpågivenhed under hensyntagen til, at der var et oplyst trace i graveområdet.

Det var endvidere uden betydning for ansvaret, at traceet lå i stor dybde, da det var tydeligt, at der var påfyldt ekstra jord i området efter etablering af traceet.

Retten fandt således, at graveaktøren havde handlet ansvarspådragende og tilkendte ledningsejerne fuld erstatning (bortset fra minimal reduktion). Det af ledningsejerne benyttede teknikerfirma havde afholdt entreprenøromkostninger mv. til andre aktører i forbindelse med reparationen. De avancetillæg, som teknikerfirmaet havde tillagt sine fakturaer til ledningsejerne i forbindelse med viderefakturering af disse omkostninger, var iflg. retten et sædvanligt avancetillæg og en omkostning, som ledningsejerne faktisk havde afholdt. Retten fandt endvidere, at en ledningsejer havde været berettiget til først at udføre en midlertidig reparation og så senere en permanent reparation (som blev udført i et servicevindue om natten). Retten fandt desuden, at de forbrugte timer og anvendte timesatser var berettigede. Også et administrationsbidrag på 7% blev erstattet. 

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk