Østre Landsrets dom af 18.8.2016, 19. afdeling,
​B-1849-15

​Entreprenør beskadigede ledningsejers kabel i forbindelse med udførelse af en styret underboring i et område med mange ledninger. Landsretten stadfæstede Retten på Frederiksbergs dom af 15.7.2015, jfr. nedenfor. Landsrettens dom er relevant for fastlæggelse af ansvar ved en styret underboring.

Det fremgår blandt andet af dommen; at der gælder et skærpet ansvar ved underboringer, at dette ansvar både gælder ved planlægning og udførelse af underboringer, at der skal udvises skærpet agtpågivenhed ved arbejder i områder med mange ledninger, at der er krav om identifikation af bestående kabler i området inden der underbores, at der skal udarbejdes et skriftligt projekt for det ledningsanlæg der skal etableres iht. DS 475, pkt. 4.4, at der ved krydsning af eksisterende ledninger er et krav om lokalisering, hvis der maskingraves nærmere end 2 meter fra ledningen, at lokalisering skal ske enten ved påvisning eller ved håndgravede prøvehuller, jfr. note til pkt. 4.7, at normovertrædelser er ansvarspådragende, at der først må graves videre, når ledningers placering er fastslået, og at det er uden betydning for entreprenørers ansvar, at der er givet urigtige oplysninger om, hvem der ejer traceet.

Landsretten var lydhør for ledningsejerens ønske om, at der skulle idømme sagsomkostninger i den "høje ende", idet entreprenøren blev pålagt at betale omkostninger med et beløb svarende til ca. 50% af sagens genstand, herunder skulle entreprenøren betale alle omkostninger til syn og skøn.

Vedr. byrettens dom fremhæves, at retten bemærkede, at der i ledningsejerens ledningsoplysninger var taget forbehold for, at tracé kunne afvige fra fremsendte kort, også i dybden. Byretten fandt, at entreprenøren var erstatningsansvarlig, idet retten lagde vægt på, at der ikke var udarbejdet skriftlig boreplan inden arbejdet blev påbegyndt, og at entreprenøren ikke havde udvist den agtpågivenhed, der må kræves ved underboring i et område med mange ledninger. Det var heller ikke bevist, at ledningsejerens kabler lå markant anderledes end angivet på ledningsoplysningen fra LER.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk