Østre Landsrets tilkendegivelse af 3.3.2015

​Entreprenør overgravede ledning, som lå i et trace, hvor også andre ledningsejere havde registreret ledninger. Retten i Glostrup nåede i dom af 10.2.2014 frem til, at entreprenøren skulle respektere hele tracéet (uanset om byretten ikke fandt det bevist at ledningen var registreret på gravetidspunktet). Pga. vejomlægning var de modtagne kortbilag misvisende, men dette burde have stået entreprenøren klart, hvorfor entreprenøren burde have foretaget prøvegravning eller anmodet om påvisning af tracéet. Byretten lagde vægt på, at det påhviler entreprenøren at bedømme, om man har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for at tilrettelægge gravearbejdet. Entreprenøren blev derfor dømt, men ankede sagen.

Landsretten tilkendegav, at man ville stadfæste retten i Glostrups dom, hvorefter entreprenøren hævede sagen.

Landsretten begrundede blandt andet sin tilkendegivelse med, at der ved graveskader gælder et meget strengt culpaansvar. Der ifaldes ansvar ved simpel uagtsomhed. Landsretten fremhævede endvidere, at der var pligt til at anvende faste målepunkter, hvorved skaden kunne være undgået. Endelig henviste Landsretten til, at der var anvendt forældede ledningsoplysninger, hvilket også fik betydning for ansvaret, da ledningsejeren (modsat hvad byretten havde lagt til grund) rent faktisk havde fået sine ledninger registreret i LER efter udløb af gyldighedsperioderne for de øvrige ledningsejeres ledningsoplysninger, men inden skaden skete. Sagen viser blandt andet, at en skadevolder, der har søgt i LER, ikke uden videre kan gå ud fra, at grundkort angivet i ledningsoplysninger er korrekt.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk